Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

25-05-2018

INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako "RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

W związku z tym przedstawiam informację nt. przetwarzania danych oraz zasadach, na jakich się ono odbywa.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem jest:

Kierownik Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych

mający siedzibę w Łaziskach Górnych (43-173) przy ul. Wyszyńskiego 8

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby podany powyżej lub poprzez e-mail na adres: sekretariat@mowrid.laziska.pl

Kto nadzoruje poprawność przetwarzania danych?

Administrator powołał inspektora ochrony danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych. Można się z nim skontaktować pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: iod@zepo.laziska.pl

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzane są dane?

Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawa prawna przetwarzania danych jest różna, w zależności od celu dla jakiego przetwarzane są dane. I tak:

  • jeżeli została zawarta umowa cywilno-prawna, której stroną jest Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych, to Kierownik MOWRiD przetwarza dane stron tej umowy w celu jej realizacji (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy) – podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • jeżeli na Kierowniku MOWRiD ciąży obowiązek prawny, do którego wypełnienia niezbędne jest przetwarzanie danych (np. przechowywanie faktur VAT i rachunków w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych) to podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • jeżeli Kierownik MOWRiD dąży do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych (np. dochodzenie roszczeń od innych podmiotów w tym osób fizycznych za zniszczone mienie), to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • jeżeli Kierownik MOWRiD przetwarza dane jako organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, to przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  • jeżeli osoba, której dane ma przetwarzać Kierownik MOWRiD wyrazi na to zgodę (np. w celu udziału w konkursie organizowanym przez Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych, w celu skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych świadczonych przez Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych jak np. wysyłka newslettera) to podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jak długo przetwarzane są dane?

Co do zasady dane nie są przetwarzane dłużej niż jest to konieczne do zrealizowania celu dla jakiego zostały zebrane. Niemniej jednak w związku z tym, że na Kierowniku MOWRiD, jako podmiocie publicznym, ciąży szereg obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z:

  • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

część danych będzie przechowywana zgodnie z klasyfikacją wynikającą z tych przepisów, a dane archiwalne przechowywane będą bezterminowo.

Komu możemy przekazać dane?

Kierownik MOWRiD jeżeli ciąży na nim taki obowiązek, udostępnia bez wezwania dane innym podmiotom publicznym, które mają prawo i obowiązek je przetwarzać na podstawie przepisów prawa, bez zgody osoby, której dane dotyczą.

Kierownik MOWRiD może udostępnić dane także innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Administrator może udostępnić dane podmiotom, którym zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), jak np. operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów telekomunikacyjnych, kancelarie prawne, doradcze itp.

Czy dane są przekazywane do Państw trzecich?

Nie, dane nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Administrator nie udostępnia także danych organizacjom międzynarodowym.

Jakie prawa ma osoba, której dane są przetwarzane?

Osoba, której dane przetwarza Kierownik MOWRiD, ma prawo do żądania dostępu do tych danych, jak również ma prawo do ich sprostowania.

Jeżeli Kierownik MOWRiD przetwarza dane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; telefon: 22 860 70 86

Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw osób, których dane są przetwarzane można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

powrót >>Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka
w ́aziskach Górnych

ul. Wyszyńskiego 8,  43-173 ́aziska Górne
tel./fax 32/ 721 89 10
NIP 635-16-53-742
Regon 276234988
sekretariat@mowrid.laziska.pl

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

Godziny pracy administracji:
W okresie nauki szkolnej:

poniedziałek - piÄ…tek - 10.00 - 18.00

W czasie ferii, wakacji i przerw świÄ…tecznych:
poniedziałek - piÄ…tek - 7.30 - 15.30

Filia Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i Dziecka w ́aziskach Górnych
ul. św. Jana Pawła II 1 (dawniej ul. Świerczewskiego), 43-170 ́aziska Górne
tel. 32/ 224 42 15
filia@mowrid.laziska.pl

Godziny zajęć z wychowankami
w okresie nauki szkolnej:

poniedziałek - piÄ…tek - 14.00 - 18.00

Godziny zajęć z wychowankami
w czasie ferii, wakacji i przerw świÄ…tecznych:

poniedziałek - piÄ…tek - 9.00 - 13.00

Polub nas na facebooku!

 

UM Łaziska
Urząd Miejski w Łaziskach Górnychbip